Miroslav Tobiáš, obchodný riaditeľ divízie SME

 

Spoločnosť SOFTIP patrí už takmer 25 rokov
k stabilným a významným dodávateľom IT riešení
v Slovenskej Republike. Poskytovaním služieb pre viac
ako 6 000 zákazníkov významným spôsobom ovplyvňuje
celkové vnímanie IT trhu, jeho rozvoj a smerovanie.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY

Tento vplyv SOFTIPu sa prejavuje najmä
v oblasti ERP a HR riešení, ako aj v dodávkach
zákazkových, portálových a systémových služieb.
SOFTIP je hneď za lídrom trhu, spoločnosťou SAP,
druhým najväčším dodávateľom ERP riešení v SR.

V záujme maximálneho uspokojenia požiadaviek zákazníkov sa vždy snažíme o to, aby naše riešenia boli navrhované komplexne. To v praxi znamená, že okrem samotného ERP dlhodobo a úspešne navrhujeme a dodávame aj technickú a technologickú infraštruktúru na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni a v spolupráci s vedúcimi svetovými spoločnosťami v oblasti IT. Zákazníkom tak môžeme odporučiť optimálnu konfiguráciu a garantovať bezkonfliktnú prevádzku implementovaného riešenia.

Projektové riadenie

Projektové riadenie je jedným z najdôležitejších systémových procesov v spoločnosti. Riadi a koordinuje ľudí, materiál, peniaze a časový plán tak, aby projekt dosiahol cieľ včas a s daným rozpočtom.

V SOFTIPe venujeme mimoriadnu pozornosť práve jeho metodike, ktorá je preverovaná internými aj externými auditmi. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením rozsiahlych IT projektov ktoréhokoľvek typu, vrátane projektov pre zákazníka, interných projektov, produktového vývoja, ako aj dodávky služieb. Za projektové riadenie sú vždy zodpovední skúsení projektoví manažéri, ktorí sú pravidelne školení renomovanými  zahraničnými školiteľmi.

Odvetvové riešenia

Počas takmer 25-ročného pôsobenia spoločnosti SOFTIP na slovenskom a českom trhu boli naše riešenia implementované v tisíckach organizácií. Také široké portfólio klientov nám umožňuje dokonalú orientáciu v reálnom biznise a znalosť rôznych segmentov a ich procesov. Naše riešenia vyhovujú špecifikám jednotlivých odvetví od obchodu cez priemysel, financie, služby a utilities až po verejnú správu. Ponúkame vám vývoj a implementáciu riešenia na mieru, ponúkame vám cestu ako sa dopracovať k cieľu.

Mapa produktov, riešení a služieb SOFTIP

Podpora riadenia

MANAŽÉRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM SOFTIP MIS • SOFTIP MPP • MICROSOFT DYNAMICS CRM
METASONIC SUITE PRE RIADENIE PODNIKOVÝCH PROCESOV • PERSONÁLNY KONTROLING

Podnikové IS

SOFTIP PROFIT PLUS • SAP BUSINESS ONE • SAP BUSINESS ALL-IN-ONE
KEEPI – CLOUD BY SOFTIP • SOFTIP PACKET

Zákaznícke riešenia

IS PRE PENZIJNÉ SPOLOČNOSTI SOFTIP GARANT • WEB GARANT
PORTÁLOVÉ A WEBOVÉ RIEŠENIA • CENTRÁLNE OBSTARÁVANIE • FINANČNÉ RIADENIE PROJEKTOV
ELEKTRONICKÁ VÝMENA DOKUMENTOV • REGISTRE PRE EVIDENCIU A SPRÁVU ÚDAJOV

Ľudské zdroje

SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS • SOFTIP EHR • DOCHÁDZKOVÝ A STRAVOVACÍ SYSTÉM
INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE PERSONÁLNE AGENTÚRY ISPA

Odvetvové riešenia

SOFTIP DOPRAVA • SOFTIP VÝROBA

Služby

VÝVOJ A IMPLEMENTÁCIA RIEŠENÍ NA MIERU
IMPLEMENTÁCIA ERP RIEŠENÍ S PRIDANOU HODNOTOU  •  AUDIT IT • OUTSOURCING
SYSTÉMOVÉ A INFRAŠTRUKTÚRNE SLUŽBY • INTEGROVANÁ KOMUNIKÁCIA
ARCHIVÁCIA A ZÁLOHOVANIE DÁT • INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ • SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA
OPTIMALIZÁCIA IT INFRAŠTRUKTÚRY • VIRTUALIZÁCIA • BIZNIS ANALÝZY
A ŠTÚDIE USKUTOČNITEĽNOSTI • KONZULTÁCIE A PORADENSTVO
VZDELÁVANIE

Portfólio služieb

SOFTIP prináša vývoj systémového riešenia na mieru, jeho implementáciu, komplexné služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvo garantované spoluprácou s tými najlepšími na IT trhu. Neustále sledujeme technologické trendy, implementujeme unikátne inovatívne riešenia, ponúkame všetko, čo v oblasti IT každá firma potrebuje.

Outsourcing

Outsourcing je jednou z ciest, ako regulovať náklady a ďalej zvyšovať produktivitu spoločnosti. Umožňuje zabezpečenie prevádzky špičkovými odborníkmi bez potreby investícií do nákladných školení vlastných zamestnancov. Ponúkame:

 • Personálny, mzdový a účtovný outsourcing,
 •  Outsourcing IT,
 •  Outsourcing aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP PACKET a SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS.

Integrovaná komunikácia

Nasadzujeme najmodernejšie technológie, ktoré zjednocujú komunikačné kanály, umožňujú uskutočňovanie multimediálnych konferencií či vzájomnú kooperáciu tímov a telefonovanie do iných telefónnych sietí s optimálnymi nákladmi. SOFTIP ako jediný partner na Slovensku s najvyššou kompetenciou Microsoft Gold Partner for Communications dodáva riešenie Microsoft Lync, ktoré ponúka množstvo výhod vyplývajúcich z tesnej integrácie na úrovni operačného systému a ostatných produktov spoločnosti Microsoft.

Archivácia a zálohovanie dát

Dáta sú často najväčším a najcennejším majetkom spoločnosti a ich strata vážne ohrozuje jej fungovanie. Preto naši špecialisti detailne zanalyzujú existujúci stav a navrhnú ideálny a bezpečný spôsob zálohovania systémov, ktorý bude predchádzať potenciálnemu zlyhaniu v budúcnosti. V prípade, že však už takáto udalosti nastala, zabezpečíme ich obnovu.

Informačná bezpečnosť

Dostupnosť informácií je veľmi dôležitá, ale ešte dôležitejšie sú oprávnenia prístupov k nim a možnosť práce s informáciami. Potreba bezpečnosti súvisí nielen s odcudzením kritických dát, ale dotýka sa aj prístupnosti k dátam na jednotlivých úrovniach riadenia a práce.

SOFTIP poskytuje komplexný servis v podobe vypracovania Bezpečnostného projektu, ktorý nielen minimalizuje hrozby súvisiace so stratou či zneužitím citlivých informácií, ale plne rešpektuje aj všetky pravidlá vyplývajúce z existujúcej legislatívy najmä v oblasti ochrany osobných údajov.

Systémová integrácia

V súčasnosti už asi neexistuje spoločnosť, ktorá by mala a používala jednoúčelové informačné systémy obsahujúce všetky nevyhnutné dáta. Naopak, rastie tlak na vzájomnú bezproblémovú komunikáciu rôznych technológií, aplikácií či platforiem tak, aby poskytovali konzistentné a stále aktuálne dáta. Vychádzajúc z vlastných skúseností, sme schopní výrazne urýchliť a uľahčiť proces vytvorenia väzieb medzi jednotlivými systémami. Zákazníkovi tým šetríme nielen čas, ale aj peniaze.

Optimalizácia IT infraštruktúry

Maximalizácia efektivity a využitia jednotlivých IT nástrojov a procesov vo firme nie je jednoduchá úloha. Spoločnosti, ktoré sa snažia poradiť si svojpomocne, musia často investovať nemalé finančné prostriedky, ale aj energiu svojich zamestnancov do činností, ktoré netvoria ich „core biznis“. My disponujeme špecialistami, ktorí sa s podobnými výzvami stretli už mnohokrát v minulosti a dokážu tak zabezpečiť vysokú kvalitu služieb pri nastavení modernej firemnej IT infraštruktúry.

Virtualizácia

Navrhneme a zrealizujeme ideálny scenár, ktorý zákazníkovi umožní virtualizáciu jeho IT infraštruktúry. Zbaví sa tak nákladov, ktoré sú spojené s obstaraním, prevádzkou, správou a modernizáciou hardvéru. Naopak získa flexibilnú hardvérovú základňu, ktorá bude kopírovať potreby jeho firmy súvisiace s rastom počtu klientov, zamestnancov či požiadaviek na výkon.

Vzdelávanie

Disponujeme vlastnými školiacimi centrami, kde poskytujeme:

 • školenia aplikácií SOFTIP PROFIT PLUS, SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a SOFTIP PACKET,
 • semináre zamerané na aktuálne legislatívne zmeny a ich zapracovanie v aplikáciách,
 •  vzdelávanie a testovanie v systéme ECDL,
 •  školenia produktov Microsoft,
 •  školenia ušité na mieru podľa požiadaviek zákazníka.

Ďalšie služby

 •  Transformácia, migrácia a manipulácia dát veľkého rozsahu,
 •  Projektové riadenie a koordinácia projektových činností,
 •  Služby podpory produktívnej prevádzky,
 •  Profylaktické kontroly informačného systému,
 •  Softvérový a hardvérový audit.

Spoľahlivá podpora

SLA – SERVICE LEVEL AGREEMENT

Zákazníci majú možnosť nadviazať s nami dlhodobý vzťah prostredníctvom zmluvy o dohodnutej úrovni poskytovania služby (SLA). Ide o opakované poskytovanie služieb v dohodnutej kvalite a rozsahu. Z pohľadu zákazníka môže byť na mieru šitá SLA vnímaná ako doplnková služby s pridanou hodnotou, ktorá sa viaže k štandardne poskytovaným službám.

CENTRUM PODPORY ZÁKAZNÍKOV

Na adrese http://cpz.softip.sk/ nájdu naši zákazníci vždy aktuálne informácie k používaným softvérovým produktom, vrátane možnosti stiahnutia novej verzie a príslušnej sprievodnej dokumentácie. Zároveň tu môžu  zaregistrovať svoj problém alebo otázku k používanému APV a sledovať stav riešenia. Používateľom CPZ sa stáva každý, kto je zákazníkom spoločnosti SOFTIP a vyplní registračný formulár.

CALL CENTRUM

Na telefónnom čísle +421 48 4358 600 poskytujeme okamžitú telefonickú konzultáciu pre všetky aplikácie, ktoré využívate. Hlavnou podmienkou pre úspešnú komunikáciu je poznanie licenčného čísla.

SERVISNÁ LINKA

Na telefónnom čísle +421 48 4358 700, resp. adrese SMEsluzby@softip.sk si môžu zákazníci objednať servisný zásah našich odborných konzultantov vrátane služieb Vzdialenej podpory zákazníkov.

VZDIALENÁ PODPORA ZÁKAZNÍKOV

Vzdialená podpora zákazníkov umožňuje využívať všetky služby našich konzultantov v čo najkratšom čase prostredníctvom vzdialeného prístupu.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014