Profil spoločnosti

 

SOFTIP, ako jedna z najvýznamnejších
slovenských IT firiem má dlhoročné skúsenosti
s návrhom a implementáciou softvérových projektov,
vývojom a údržbou softvérových produktov
a s tými spojenými službami.

 

 

 

 

Od svojho vzniku v roku 1991 SOFTIP úspešne rástol a posilňoval si pozíciu uznávanej spoločnosti, ktorá sa dnes stará o viac ako šesťtisíc zákazníkov. Také široké portfólio klientov umožňuje pracovníkom SOFTIPu dokonalú orientáciu v reálnom biznise, ktorú dokážu využívať pri kontakte s existujúcimi aj novými klientmi.

Ako systémový integrátor a dodávateľ zákazkových informačných systémov dnes SOFTIP zaujíma významné postavenie nielen na Slovensku, ale predovšetkým v oblasti penzijných fondov aj v Českej republike.

Zákazníkom ponúkame to, čo skutočne funguje. Sme im nablízku aj vďaka silnému regionálnemu zastúpeniu naše pracoviská nájdu v ôsmich mestách po celom Slovensku.

Sme stále tam, kde sa niečo deje, sledujeme posledné trendy, uzatvárame partnerstvá a spojenectvá. Skrátka robíme Business Live.

Základné identifikačné údaje

Obchodné meno: SOFTIP, a.s. • Sídlo: Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04  Bratislava
IČO: 36 785 512 • IČ DPH: SK2022390942 • BANKOVÉ SPOJENIE: Tatra banka, a.s., č. ú.: 262 713 0203/1100
IBAN: SK09 1100 0000 0026 2713 0203 • SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu • Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4151/B
Právna forma: Akciová spoločnosť • Základné imanie: 33 193,92 EUR • Zastúpenie: v ôsmich mestách SR

história spoločnosti

1991

Založenie spoločnosti SOFTIP, spol. s r.o. v Banskej Bystrici.

1994

Vznik SOFTIP BOHEMIA, spol. s r.o. v Prahe, Česká republika.

1997

 Transformácia SOFTIP, spol.  s r.o. na akciovú spoločnosť SOFTIP, a.s.

2003

Certifikát ochrannej značky kvality a Zlatá medaila Slovak Gold
pre produkt   SOFTIP HUMAN RESOURCES.

2004

Certifikát systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2000
pre všetky firemné procesy.

2005

Ocenenie za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo finále súťaže Národná cena SR
za kvalitu v kategórii veľké organizácie poskytujúce služby.

2006

Zmena pobočkovej organizačnej štruktúry na divíznu.

2011

Víťazstvo v súťaži Microsoft Partner of the Year Award.
SOFTIP najlepším partnerom SAP pre riešenie SAP Business One v regióne V4.

2012

 Zmena vlastníckej štruktúry - vstup PMK Invest, s.r.o. do SOFTIP, a.s.

2013

Opätovné víťazstvo v prestížnej súťaži Microsoft Partner of the Year Award.
Implementácia Integrovaného manažérskeho systému (IMS) pre všetky firemné procesy.

2014

SOFTIP potvrdil pozíciu slovenskej jednotky pre SAP Business One.

 

hodnoty spoločnosti

poslanie

Byť preferovaným a vyhľadávaným partnerom našich zákazníkov, ktorým prinášame pridanú hodnotu pri realizácii ich podnikateľských zámerov a zvyšovaní konkurencieschopnosti.

Vízia

 • Udržať si pozíciu významnej a uznávanej spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu a jedného z lídrov trhu IT.
 • Predstavovať kľúčového partnera pre svojich zákazníkov, prinášajúceho stálu pridanú hodnotu a kvalitu.
 • Patriť medzi významných a preferovaných poskytovateľov služieb a riešení pre verejnú správu.
 • Byť spoločnosťou s modernou a transparentnou štruktúrou.
 • Získavať v spolupráci s partnermi významné a rozsiahle projekty.
 • Byť atraktívnym a vyhľadávaným zamestnávateľom.

Stratégia

 •  Zabezpečiť dlhodobú prosperitu a stabilitu spoločnosti.
 •  Jednoznačné sústredenie sa na existujúcu zákaznícku štruktúru spoločnosti a jej rozširovanie.
 •  Budovať, upevňovať a rozširovať vzťahy so zákazníkmi a s partnermi spoločnosti.
 •  Rozširovať rozsah a kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na podporu súčasných a nových produktov.
 •  Personálna politika s dôrazom na zvyšovanie kvalifikácie a osobnej zainteresovanosti zamestnancov.
 • Napĺňať očakávania akcionárov a prinášať im pridanú hodnotu.

Politika spoločnosti

 V rámci Integrovaného manažérskeho systému, ktorý má spoločnosť SOFTIP zavedený od roku 2013, uplatňujeme tieto zásady:

 • Posilňovať pozíciu preferovaného dodávateľa IT služieb a riešení na slovenskom aj zahraničnom trhu pri zachovaní etických princípov a férovej konkurenčnej súťaže.
 • Predstavovať kľúčového partnera pre svojich zákazníkov prinášajúceho stálu pridanú hodnotu a kvalitu.
 • Budovať korektné vzťahy so strategickými partnermi a dodávateľmi a spoločne sa podieľať na systémovom integrovanom riadení kvality a ochrane životného prostredia.
 • Neustále zlepšovať kvalitu spoločnosti zvyšovaním kvalifikácie a bezpečnostného a environmentálneho povedomia zamestnancov. Prostredníctvom systému vzdelávania a procesného a projektového riadenia pomáhať zamestnancom odborne aj kariérne sa rozvíjať. Podporovať vzájomnú dôveru manažmentu a zamestnancov.
 • Zabezpečovať maximálnu možnú ochranu dôverných informácií v súlade so systémom manažérstva informačnej bezpečnosti.
 • Zabezpečovať vysokú úroveň starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Predchádzať incidentom.
 • Trvale zlepšovať vzťah spoločnosti k ochrane životného prostredia vytváraním podmienok pre prevenciu jeho znečisťovania, optimalizáciu produkcie, nakladanie s odpadmi a znižovanie dopadov našich činností na životné prostredie.
 • Dodržiavať aktuálne právne predpisy a ostatné regulačné požiadavky.
 • Zabezpečovať efektívny Integrovaný manažérsky systém v súlade s požiadavkami noriem EN ISO 9001,
 • ISO 10006, EN ISO 14001, ISO/IEC 27001 a OHSAS 18001.

Štruktúra spoločnosti

Obchodné, vývojové a servisné činnosti
realizuje SOFTIP prostredníctvom dvoch segmentovo orientovaných divízií špecializovaných na konkrétne
typy služieb, produktov a riešení.

Divízia SME – Small and Medium Enterprises

Divízia SME implementuje vlastné ERP riešenia, SOFTIP HUMAN RESOURCES PLUS a partnerské riešenie SAP s početnými nadstavbami. Divízia so svojím špecializovaným tímom navrhuje a realizuje dodávky komplexných systémových služieb vrátane HW a SW. Zabezpečuje komplexnú podporu prevádzkou Call centra, Centra podpory zákazníkov a Vzdialenej podpory. Disponuje tímom vývojových pracovníkov a konzultantov so skúsenosťami z oblasti obchodu, služieb, priemyslu a verejnej správy.

V rámci vnútornej organizácie divízie SME ďalej pôsobia kompetenčné centrá vo vzťahu k jednotlivým produktovým radom a segmentom služieb. Odborníci v kompetenčnom centre majú unikátne znalosti, resp. skúsenosti v danom produkte alebo službe, čo vytvára predpoklad pre ich osobný záujem a rozvoj týchto produktov a služieb.

Divízia ESS – Enterprise Solutions and Services

Štátna správa, financie, obchod, služby, výroba a energetika a sieťové odvetvia sú hlavné segmenty, ktorým sa venuje divízia ESS. Dodáva služby, riešenia a produkty charakteristické svojou unikátnosťou a komplexnosťou. Zameraním sa na hlavný predmet činnosti zákazníka realizuje dodávku presne zodpovedajúcu požiadavkám a potrebám jeho biznisu. Samozrejmosťou je individuálny prístup a neustála technická aj odborná podpora našich pracovníkov.

Organizačná štruktúra k 31. 12. 2014

ŠTRUKTÚRA aKCIONÁROV

Akcionári spoločnosti SOFTIP k 31. decembru 2014

MAJETKOVÁ ÚČASŤ V INÝCH SPOLOČNOSTIACH

Spoločnosť mala k 31. decembru 2014 majetkové účasti v týchto spoločnostiach:

Predstavenstvo spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti k 31. decembru 2014:

Dozorná rada spoločnosti

Dozorná rada spoločnosti k 31. decembru 2014:

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014