Ľudské zdroje

 

K 31. decembru 2014 spoločnosť SOFTIP
zamestnávala 176 zamestnancov, z toho 71 žien,
čo predstavuje, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch,
takmer 41 % z celkového počtu zamestnancov.

ženy muži

 

 

 

 

V priebehu roka 2014 prebiehal prirodzený proces zmeny štruktúry zamestnancov s cieľom napĺňať strategické zámery spoločnosti a budovať nové kompetencie. V medziročnom porovnaní došlo k poklesu počtu zamestnancov o troch. Od januára 2014 zaujal pozíciu obchodného riaditeľa divízie SME Miroslav Tobiáš.

V oblasti odborného a technického vzdelávania, ako aj obchodných zručností, sme nadviazali na absolvované školenia z minulých rokov. Prebiehalo štandardné vzdelávanie z dôvodu zmien v legislatíve, certifikačné školenia, účasť na workshopoch a konferenciách. Zrealizovali sa školenia pre-sales konzultantov a obchodných manažérov na posilnenie prezentačných a argumentačných techník. V spoločnosti sa uskutočnila ďalšia séria inovačných workshopov v spolupráci s partnerom IPA Slovakia.

Jazykové kurzy Periodické školenia Manažérske vzdelávanie Projektové riadenie Obchodné školenia Technické vzdelávanieŠtruktúra vzdelávania

V zmysle pravidiel použitia sociálneho fondu a poskytovaných zamestnaneckých benefitov sme tak ako po minulé roky poskytovali zamestnancom možnosti plne hradenej práceneschopnosti, príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, nadštandardné preventívne zdravotné prehliadky, príspevky pri narodení dieťaťa, ocenenia v prípade životných i pracovných jubileí a pod.

Celkovo na príspevky v oblasti benefitov použila spoločnosť 117-tisíc EUR prevažne z vytvoreného sociálneho fondu, ktorý spoločnosť tvorila zo zákonného prídelu vo výške 1% zo súhrnu hrubých miezd. Najvýznamnejšou položkou zo sociálneho fondu bolo čerpanie príspevku na stravný lístok nad rámec zákona, pričom tento benefit ešte spoločnosť posilnila začiatkom roku 2015 zvýšením príspevku o ďalších 30 centov a tým znížila doplatok zamestnanca za stravný lístok.

stredoškolské vzdelanie úplné stredoškolské bakalárske vysokoškolskéKvalifikačná štruktúra zamestnancov

 

viac ako 60 rokov 41-50 rokov do 30 rokov 51-60 rokov 31-40 rokovŠtruktúra zamestnancov podľa veku

 

Hodnotenie zamestnancov sme realizovali
v systéme osobnostného rozvoja a riadenia
pracovného výkonu zamestnancov ako aj 360-stupňové hodnotenie vedúcich zamestnancov.

V zmysle politiky spoločnosti sme vzájomnú dôveru zamestnancov, manažmentu a akcionárov upevňovali na spoločnom letnom celofiremnom stretnutí v Tatralandii, ako aj na koncoročnom stretnutí zamestnancov na Táloch. V rámci IMS riešime podnety zamestnancov, oceňujeme jubilantov. Spoločnosť pravidelne vyhodnocuje najlepších pracovníkov vo vybraných pozíciách. Aj za rok 2014 sme realizovali prieskum spokojnosti zamestnancov s cieľom poznať názory a postoje zamestnancov k spoločnosti a napĺňať jeden z bodov politiky spoločnosti, byť atraktívnym a vyhľadávaným zamestnávateľom.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014