finančná správa

 

Martin Vlčko, člen predstavenstva a finančný riaditeľ

 

Pre spoločnosť SOFTIP bol rok 2014
najlepší z hľadiska dosiahnutých hospodárskych výsledkov
v histórii spoločnosti. V roku 2014 dosiahla spoločnosť
SOFTIP kladný výsledok hospodárenia - zisk
pred zdanením vo výške 1 857-tisíc EUR.

 

 

 

 

V hodnote tržieb došlo k významnému
pozitívnemu nárastu v porovnaní s poslednými
obdobiami. Dosiahnuté tržby boli vo výške
13 328-tisíc EUR. Vynikajúce výsledky za daný
rok sú výsledkom viacerých faktorov.

V roku 2014 sa plne prejavili  optimalizačné opatrenia naštartované manažmentom v roku 2012, ktorých cieľom bolo predovšetkým zefektívnenie vnútorných procesov spoločnosti, efektívne využívanie kapacít, upustenie od nerentabilných segmentov. Pre zákazníkov sme zrealizovali nové a zaujímavé riešenia, pričom významnú úlohu zohralo rozširovanie funkčnosti a kustomizácia štandardných riešení. V segmente malých a stredných podnikov sme zaevidovali oživenie. Významný vplyv mali prínosy z naštartovaných rozvojových aktivít realizovaných v súlade so stratégiou spoločnosti a rozvoja kľúčových kompetencií spoločnosti, pričom naďalej pokračujeme v trende investícií do rozvoja svojich produktov, vývoja nových riešení a inovácií. SOFTIP jednoznačne potvrdil svoju kompetenciu komplexného dodávateľa a partnera pre malých aj veľkých zákazníkov.

    

Spoločnosť je finančne stabilizovaná, čím vytvára predpoklady pre napĺňanie rozvojovej stratégie spoločnosti a trvalo udržateľného rozvoja. Úverové zdroje počas roka čerpala v primeranej a zdravej miere.

Takmer všetky finančné ukazovatele v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zaznamenali významný pozitívny posun. Veľkým pozitívom je zvrat vo vývoji tržieb celkom a viac ako 30% nárast oproti predchádzajúcemu roku, čím SOFTIP potvrdil svoju pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu ERP systémov v SR. Hodnota vyprodukovanej pridanej hodnoty dosiahla úžasné číslo, čím si dovolím tvrdiť,  môžeme SOFTIP radiť svojim prínosom pre hospodárstvo, podnikateľské prostredie a zamestnanosť na Slovensku medzi najvýznamnejšie spoločnosti s pozitívnym dopadom na všetky regióny Slovenska.

      

Správa nezávislého audítora deklaruje, že účtovná závierka k 31. 12. 2014 poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti.

K 31. 12. 2014 spoločnosť neeviduje záväzky po lehote splatnosti a svoju stabilnú platobnú schopnosť môže opätovne dokladovať potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie.

súvaha

Výkaz ziskov a strát

správa audítora

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014