Zoltán Špila, operačný riaditeľ divízie ESS

 

Rok 2014 hodnotíme z pohľadu implementácie
zákazkových riešení v divízii ESS za ťažký, ale zároveň
úspešný. Za ťažký preto, že sme zároveň
s implementáciou náročných projektov pokračovali
v procese inovácií.

 

 

 

 

SLUŽBY, RIEŠENIA A PRODUKTY - ess

V spolupráci s kľúčovými zákazníkmi
sa nám podarilo nasadiť nové systémy eDane,
Správu poistných udalostí a pripraviť v rámci
inovácií systém IVO (systém pre riadenie procesov
verejného obstarávania).

A prečo bol rok 2014 úspešný? Dôvodov je viac, ale k dôležitým faktorom patrí  úspešná realizácia projektov, kde sa spája naša znalosť IT s odbornou znalosťou našich partnerov. Zároveň aj to, že implementované riešenia splnili očakávania našich zákazníkov a pomohli im v ich biznise.

Za každým úspechom ale stoja ľudia. Tak je to aj v našom prípade, keď sme k pozitívnemu prístupu celého tímu k úlohám aj zákazníkom pridali vysoké pracovné nasadenie,  a skĺbili ho so špičkovými odbornými znalosťami našich ľudí.

Na  podporu prevádzky a riadenia penzijných fondov, doplnkových dôchodkových a dôchodkových správcovských spoločností (II. a III. pilier systému dôchodkového zabezpečenia) je určená skupina produktov SOFTIP GARANT.

Produkt IS SOFTIP GARANT poskytuje riešenie pre back-office penzijnej spoločnosti, ktoré podporuje všetky prevádzkové procesy a umožňuje dosiahnuť nízke prevádzkové náklady. Zabezpečuje komplexné evidencie a spracovanie zmlúv a dodatkov, príjem príspevkov a vedenie osobných účtov, posúdenie, výpočet a výplatu nárokov, výpočet a výplatu provízií, účtovné evidencie, agendu štátneho príspevku a ďalšie funkcie.

Front-office riešenie webGARANT poskytuje rozhranie pre klientov, funkcie pre podporu obchodnej siete ako aj funkcie na komplexnú obsluhu klienta v pobočkovej sieti spoločnosti.

Riešenia SOFTIP GARANT a webGARANT poskytujú početné dátové a komunikačné rozhrania na interné systémy penzijnej spoločnosti a externé spolupracujúce systémy.

Tretím členom produktovej skupiny je MIS GARANT – riešenie dátového skladu pre účely interných analýz a reporting. Alternatívne ponúkame rozhranie na externé dátové sklady a reporting – systémy.

Ďalšie typické riešenia na zákazku

Portálové a webové riešenia ako nadstavba nad existujúcimi produkčnými a podpornými systémami alebo ako samostatné riešenia vybraných podporných oblastí:

 • nadstavbové riešenia nad existujúce produkčné a podporné systémy pre vzdialený zber a poskytovanie informácií (webGARANT, Doprava, poskytovanie informácií z produkčných systémov cez mobilné zariadenia a ďalšie),
 •  samostatné riešenia vybraných podporných oblastí (Evidencie majetku, Elektronické objednávky, Finančné riadenie projektu, Evidencia zmlúv, Správa obchodných sietí – webGARANT BCR),
 •  integračné riešenia (integrácia viacerých existujúcich systémov),
 •  manažérske prehľady (konsolidácia distribuovaných údajov).

Business Intelligence a Manažérske informačné systémy vrátane kontrolingu a jeho nadstavieb na podporu rozhodovania na všetkých úrovniach riadenia v rôznych typoch organizácií od výrobných podnikov, vodárenských spoločností, finančných inštitúcií až po štátnu správu.

Business Process Management a Workflow riešenia pre návrh (modelovanie), automatizáciu, riadenie (meranie, monitoring) a optimalizáciu procesov. Postavené na už zmienenej technológii Metasonic Suite alebo MS Sharepoint.

Centrálne obstarávanie na koordináciu centrálneho nákupu, zjednotenie požiadaviek na nákup v rámci celej spoločnosti a ich schvaľovanie a optimalizáciu nákupných činností.

Riadenie a plánovanie údržby nehnuteľného majetku spoločnosti podľa legislatívnych požiadaviek a interných noriem spoločností:

 • IS pre evidenciu nehnuteľností a umeleckých diel,
 • IS pre evidenciu majetku s použitím čiarového kódu.

Elektronická výmena dokumentov podľa požiadaviek a v súlade s EDI, ktorá poskytuje zabezpečenú komunikáciu medzi:

 • klientmi a finančnými inštitúciami,
 • finančnými inštitúciami vzájomne,
 • informačnými systémami v rámci finančnej inštitúcie.

Registre pre evidenciu a správu údajov.

Poistné udalosti: evidencia a likvidácia poistných udalosti s prepojením na ERP systém

Verejné obstarávanie: riadenie procesov verejného obstarávania v organizácii

eDane:

 • riešenie pre výpočet a reporting rôznych daní vrátane poznámok k ročnej závierke a súhrnného výkazu DPH,
 • spotrebné dane, dane z príjmu PO, DPH, dane z motorových vozidiel, dane z nehnuteľnosti,
  s prepojením na ERP systém.

Dokument manažment systémy na platforme Sharepoint

Najvýznamnejšie implementácie v roku 2014

•  Slovenský vodohospodársky podnik - komplexný informačný systém.

 

 

SOFTIP, a. s. - Výročná správa 2014